Krzysztof Penderecki

 
Henryk Górecki; Beth Gibbons, Polish National Radio Symphony Orchestra, Krzysztof Penderecki